PRIVACY

JOUW PRIVACY IS BIJ ONS IN VEILIGE HANDEN

Jeroen Schonewille, hodn VSW Cars and Repairs, bedrijf houdende aan Bedrijventerrein Twente 145b
te 7602 KE Almelo (NL), is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jeroen Schonewille
jeroen_schoontje@msn.com
Bedrijventerrein Twente 145b
te 7602 KE Almelo (NL),)
T. +31613338871

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Jeroen Schonewille verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jeroen_schoontje@msn.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken:

Jeroen Schonewille verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Jeroen Schonewille neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jeroen Schonewille) tussen zit.

Jeroen Schonewille gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Wordpress – CMS) waarmee een website gebouwd én onderhouden wordt.
-DIVI Theme – Thema met een reeks bestanden, die bepalen hoe de website er uit ziet:
-DIVI builder plugin – Sitebuilder om het bouwen van de site te vergemakkelijken

 Bovenstaande drie programma’s zorgen voor een goede look en feel van de website, zodat deze duidelijk en daardoor makkelijker te bedienen is.

 

-Mailchimp – Voor het versturen van nieuwsbrieven, waardoor de bezoeker van de website op de hoogte wordt gehouden van nieuw geplaatste berichten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jeroen Schonewille bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Wettelijke Bewaartermijn maximaal 7 jaar
Personalia                                  < 7 jaar
Mailadres > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Jeroen Schonewille verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Jeroen Schonewille gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeroen Schonewille en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen_schoontje@msn.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jeroen Schonewille wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jeroen Schonewille neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Jeroen Schonewille.